ناشر: فدراسیون شنای ایران
تعداد عنوان ها: 2
تمرینات مهارتی شنا (چهارشنای رقابتی) ، گازمان ، سلامی
فاطمه سلامی؛ روبن جی . گازمان؛ پرناز صدیقی
30,000
شنای رقابتی ، مگلسکو ، خبازیان
بهزاد مهدی خبازیان؛ ارنست مگلسکو
120,000