ناشر: فدراسیون شنای ایران
تعداد عنوان ها: 2
تمرینات مهارتی شنا (چهارشنای رقابتی) ، گازمان ، سلامی
روبن جی . گازمان؛ فاطمه سلامی؛ پرناز صدیقی
30,000
شنای رقابتی ، مگلسکو ، خبازیان
ارنست مگلسکو؛ بهزاد مهدی خبازیان
120,000