ناشر: متین فر ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
پژوهشعملیاتی1(تحقیق در عملیات)،متینفر،پریکا
اسماعیل متین فر؛ فرقان خاکزاد
120,000
پژوهشعملیاتی2(تحقیق در عملیات)،متینفر،پریکا
اسماعیل متین فر؛ فرقان خاکزاد
100,000