ناشر: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
تعداد عنوان ها: 5
کسب و کار خانوادگی موفق،د.کارآفرینی تهران
هس ؛ میثاق تصوری؛ ادوارد دی؛ رضا زعفریان
28,000
کانون های ارزیابی در مدیریت منابع انسانی،تونتن،جعفری مقدم،د.تهران
سعید جعفری مقدم؛ جرج سی تورنتن؛ مجید سلیمی؛ سعیدشهباز مرادی
50,000
100 ایده برای آموزش مهارت های فکری ، د.کارآفرینی تهران
استفان بوکت؛ جلیل صمدآقایی؛ سیدحامد محتشم شاد
17,000