ناشر: دانش بهبد ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
هوا و اقلیم شناسی،یوسفی،دانش بهبد،س.جهادتهران
نصرت اله یوسفی؛ داریوش فامیلی
40,000
ماشینهای خاک ورزی ، یوسفی
روح الله یوسفی
75,000