ناشر: به آوران ، تهران
تعداد عنوان ها: 23
تشریح مسائل شیمی تجزیه 1،اسکوگ،شیرزاده،و8،به آوران،آذرین مهر
مهدی شیرزاده؛ احمد روحانی؛ تقی صحراییان
150,000
مشخصات هندسی و جدول مقاطع فولادی (اشتال) ، صبوری،به آوران
مهدی علیرضایی؛ سجاد صبوری؛ حمید داود آبادی
40,000
جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت ، سرودی،به آوران
سیاوش سرودی؛ یاسر گلدوست جویباری
55,000
تفسیر استاندارد 2800ایران ، علیرضایی،به آوران
مهدی علیرضایی؛ علی محمدپور؛ یحیی رضایت
39,000
تشریح تحلیل مهندسی مدار 1 ، هیت ، ویراست 7 ، شهریاری
محمدرضا هادیان امرئی؛ محمدرئوف زهتابیان شهریاری
100,000
مدیریت پروتفولیوی پروژه،یزدان پناه،به آوران
احمدعلی یزدانپناه؛ یاسر گلدوست جویباری؛ صالح محمدی بلبان آباد
55,000
مشارکت ، رویکردی نوین در سیستم های اجرای پروژه ، جویباری
یاسر گلدوست جویباری؛ شهاب حجی خراسانی
55,000
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ، علیپور،به آوران
مهرداد علیپور؛ اسدالله نجفی؛ حمید سجادی
60,000