ناشر: جهاددانشگاهی دانشکده فنی ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
اصول طراحی اجزای ماشین 1،فکور،جهادفنی
مهدی فکور؛ محمد نوید قریشی
150,000
تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته،فکور،جهادفنی
مهدی فکور؛ نوید قریشی؛ مجید پورحسینی
120,000
مرجع شیرهای صنعتی،ماندگارسوق،جهادتهران
سیدعبدالستار ماندگارسوق
200,000
مکانیک محیط های پیوسته،فکور،جهادفنی
مهدی فکور؛ نوید قریشی؛ مجید پورحسینی
180,000
حل مسائلی انتقال حرارت هدایتی،آرپاچی،برهانی،ج.د.فنی
توحید نژادغفار برهانی؛ مهدی باقری
75,000