ناشر: دانشگاه خلیج فارس ، بوشهر
تعداد عنوان ها: 7
مهارتهای رفتار درمانی دیالکتیک(کتاب کار)،متیو،جوکار،د.خلیج فارس
مهناز جوکار؛ متیو مک کی؛ فریده سادات حسینی؛ جفری وود؛ جفری برنتلی؛ راضیه خرم آبادی
300,000
پرورش تیلاپیا،عبدالفتاح،نفیسی بهابادی،د.خلیج فارس
محمود نفیسی بهابادی؛ عبدالفتاح السید؛ محمداخوان بهابادی
400,000
پرورش خامه ماهی در آسیا،لیائو،نفیسی بهابادی،د.خلیج فارس
محمود نفیسی بهابادی؛ چویی لیائو؛ ادواردو لینو
300,000
آنالیز ریاضی1،زاکون،یزدان پناه،د.خلیج فارس
طاهر یزدان پناه؛ الیاس زاکون
49,500