ناشر: سعیده ، تهران
تعداد عنوان ها: 17
فیزیولوژی بذر ، حجازی،سعیده
اسداله حجازی
235,000
معماری مدارس مدرن،دولتخواه،سعیده
مجتبی دولتخواه؛ آن فورد؛ فاطمه تقی زاده
220,000
صنایع غذایی ج2 ، رنکن ، دولتخواه ، و 24 ،سعیده
اک. دی. رنکن؛ مریم شعبانی گلدره؛ آر. سی کیل؛ مجتبی دولتخواه
140,000
صنایع غذایی ج1 ، رنکن ، دولتخواه ، و 23،سعیده
ام. دی. رنکن؛ مجتبی دولتخواه؛ آر. سی کیل؛ مریم شعبانی گلدره
130,000
اسکیس های داخلی رنگی،محمودی،سعیده
نوری یوشی هاسه گاوا؛ آرتور امیدآذری؛ کورش محمودی
100,000
طراحان چگونه می اندیشند ، لاوسون،دولتخواه،سعیده
برایان لاوسون؛ مجتبی دولتخواه؛ حوریه پیری
75,000
گامی به سوی اندیشه های معماری،دولتخواه،سعیده
ویلکینسون ؛ مجتبی دولتخواه؛ ایر؛ مریم گل وردی
65,000
مبانی پرسپکتیو ، دولتخواه،سعیده
جان مونتاگ؛ مجتبی دولتخواه؛ فاطمه سلگی
130,000
نقشه های معماری مدرن خانه های رویایی ، دولتخواه
مجتبی دولتخواه؛ شاهین دولتخواه
80,000
معماری ساختمان های چرخشی گردان ، گلدره،سعیده
چاد رندل؛ مریم شعبانی گلدره؛ مجتبی دولتخواه
59,000
خانه های کوچک ، دولتخواه
مجتبی دولتخواه؛ شاهین دولتخواه
35,000
معمار ، مهندس ، ساختار ، دولتخواه
ایوان مارگولیوس؛ مجتبی دولتخواه؛ علی شعبانی گلدره
35,000
معماری در شرایط آب و هوایی متغیر ، شعبانی گلدره،سعیده
پیتر اف اسمیت؛ مریم شعبانی گلدره؛ فاطمه تقی زاده
105,000
یک هزاره نما و معماری ، دولتخواه
آوانتورینه ؛ مجتبی دولتخواه؛ علی شعبانی گلدره
50,000