ناشر: انتشارات نوج،بابل
تعداد عنوان ها: 4
آموزش و تقویت مهارت های آزمون EPT ، پاکزاد افشار
نیلوفر پاکزادافشار؛ علیرضا گرانپایه؛ فریال شمشیرگر
100,000
مفاهیم و کاربردهای FTTX ،کایزر،اسمعیلی سراجی،نوج بابل
گرد کایزر؛ فرامرز اسمعیلی سراجی؛ نصرت الله گرانپایه
375,000
مخابرات فیبر نوری ویرایش 5،پالاییس،سراجی،نشرموج
فرامرز اسمعیلی سراجی؛ جوزف سی . پالاییس
158,000