ناشر: دانشگاه آزاد ، نیشابور
تعداد عنوان ها: 1
مقدمه ای بر داده کاوی ، مشکانی،د.آ.نیشابور
علی مشکانی؛ عبدالرضا ناظمی
75,000