ناشر: فرهیختگان علوی ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
کاربرد زمین شناسی مهندسی در تونل ها ، دادخواه،علوی
رسول اجل لوئیان؛ رسول دادخواه؛ زهرا حسین میرزایی
250,000
اصول ژئوشیمی ایزوتوپ های پایدار،شارپ،بناب،فرهیختگان علوی
زکریا شارپ؛ حسین رحیم پوربناب؛ حسین میرنژاد؛ روشنک صنعی
90,000