ناشر: پژوهشکده مهندسی آب ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
هیدرومکانیک سازه های شناور ، شفیعی فر ، پژوهشکده مهندسی آب
مهدی شفیعی فر؛ جورنی ؛ مهدی میرزایی؛ مسی
75,000
مدل های آشفتگی و کاربرد آن در هیدرولیک،ولغگانگ ردی،صالحی نیشابوری،پژوهشکده آب
علی اکبر صالحی نیشابوری؛ ولفانگ ردی؛ فرزین نصیری صالح
57,000
مبانی روش های شیرین سازی آب شور ، پانکراتز ، محمدی
تام پانکراتز؛ کورش محمدی؛ گلمر گل محمدی؛ جان تونر
50,000