ناشر: پژوهشکده مهندسی آب ، تهران
تعداد عنوان ها: 3
مدل های آشفتگی و کاربرد آن در هیدرولیک،ولغگانگ ردی،صالحی نیشابوری،پژوهشکده آب
علی اکبر صالحی نیشابوری؛ ولفانگ ردی؛ فرزین نصیری صالح
57,000
مبانی روش های شیرین سازی آب شور ، پانکراتز ، محمدی
کورش محمدی؛ تام پانکراتز؛ جان تونر؛ گلمر گل محمدی
50,000