ناشر: ابرار معاصر ، تهران
تعداد عنوان ها: 10
امنیت و جنگ سایبری 3(ویژه سیاست و راهبردها)،ابرار معاصر
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر
125,000
سازمان های منطقه ای و مدیریت امنیت ، عباسی ، ابرار معاصر
امیل جی کرچنر؛ مجید عباسی؛ روبرتو دومینگوئز
185,000
امنیت و جنگ سایبری 1(ویژه مبانی و مفاهیم)، ابرار معاصر
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر
75,000
امنیت و جنگ سایبری 2(ویژه سلاح ها ، جنگجویان و حملات سایبری)،ابرار معاصر
موسسه فرهنگی مطالعاتی و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر
145,000
ایران و اتحادیه اروپا ج1 (تجارب و چشم اندازها)،ابرار معاصر
دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
200,000
ایران و اتحادیه اروپا ج2 (تجارب و چشم اندازها)،ابرار معاصر
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
200,000