ناشر: نظری ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
پرسش و پاسخ در شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف سنجی،خبازی حبیبی،نظری
احمد خبازی حبیبی؛ قاسم راه پیما؛ امیر وحید
450,000
حل مسائل اساسی دینامیک سازه ها ، ساعدی داریان،د.خواجه نصیر
امیر ساعدی داریان؛ حسام الدین بهرامپور؛ اکبر پیرموز
100,000
راهنمای جوشکاری خطوط لوله ، داریان،د.خواجه نصیر
امیر ساعدی داریان؛ مسعود ضیایی؛ امیرالدین صدرنژاد
70,000