ناشر: شایسته ، تبریز
تعداد عنوان ها: 12
فتوسنتز،حبیبی چهاربرنج،شایسته تبریز
قادر حبیبی چهاربرنج
70,000
راهنمای فرمول های فیزیک کمبریج ، آهنگرزاده مارالانی،شیسته تبریز
گراهام ووان؛ علیرضا آهنگرزاده مارالانی؛ بهروز ابراهیمی؛ پریسا چاوشی بکایی
70,000
فن نگارش و طرح دعاوی در دادگستری ، نگارستان
جبرئیل کریم پور نگارستان
40,000
روش شناسی فرایند پژوهش ، اکرمی،شایسته تبریز
میرجلیل اکرمی؛ محمدرضا عابدی؛ محمد پاشایی
70,000
مجموعه تست های ریاضیات (کارشناسی ارشد) ، تقی زاده
هوشنگ تقی زاده؛ شاهرخ نصیری
40,000