ناشر: امید مهر ، سبزوار
تعداد عنوان ها: 4
فرهنگ تطبیقی واژگان فارسی در عربی،استاجی،امیدمهر سبزوار
ابراهیم استاجی؛ ادی شیر؛ اسماعیل مطلوبی
45,000