ناشر: دانشگران صنعت پژوه ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی پایا (1) با نرم افزار ASPEN PLUS 2008، گوهررخی ، صنعت پژوه
مهدی گوهر رخی؛ مرتضی ترابی؛ فواد گلعذاری؛ فرزاد اکبری
150,000
شبیه سازی دینامیکی فرآیندهای شیمیایی(6) با نرم افزار HYSYS DYNAMIC 2006 ، گوهر رخی، صنعت پژوه
مهدی گوهر رخی؛ مرتضی ترابی؛ شریف نجفی؛ مجید شعبانی
79,000
شبیه سازی خطوط لوله با نرم افزارهای ASPEN PIPESYS ، گوهررخی
مهدی گوهر رخی؛ مرتضی ترابی؛ محمدرضا نجارسالکی
79,000