ناشر: کاشفان مجد ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
بدنسازی کامل در فوتبال ، خداداد،حتمی
سی. جی اسشمیت؛ احمد خداداد؛ باب الیو؛ ابوالفضل هیهات
35,000
مدیریت سازمانها و طرز اجرای مسابقات ورزشی ، کوزه چیان
هاشم کوزه چیان؛ معصومه کلاته سیفری
45,000