ناشر: فرایاز مشهد
تعداد عنوان ها: 7
مهندسی سطح،ریابی،حائریان اردکانی،فرایازمشهد
مجتبی ناصریان ریابی؛ علی حائریان اردکانی
265,000
مبانی انجماد،فیشر،شکوه فر،فرایازمشهد
گورتز ؛ علی شکوه فر؛ فیشر ؛ سپهر یمینی ویراستار حائریان اردکانی
190,000
شبیه سازی با نرم افزار ارنا ARENA ،کلتون،باقری،فرایازمشهد
دیوید کلتون؛ محسن باقری؛ رندال سادوسکی؛ علی سیبویه؛ دیوید استارک؛ طه حسین حجازی
170,000
انتخاب مواد در طراحی مکانیکی،حائریان اردکانی،فرایازمشهد
علی حائریان اردکانی؛ محسن حداد سبزوار؛ محمد مزینانی
270,000
نانو تکنولوژی،بوکر،حائریان اردکانی،فرایازمشهد
ریچارد بوکر؛ علی حائریان اردکانی؛ ارل بویسن؛ میلاد مجتهدی؛ آذر جیحونی کلهری
57,000