ناشر: سیمین ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
مبانی سازمان و مدیریت ، جمشیدیان
محمدرضا دلوی اصفهان؛ مهدی جمشیدیان
44,000