ناشر: خردمندان ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
زبان تخصصی مدیریت دولتی پیشرفته،امینی،خردمندان
محمد تقی امینی؛ محمد فلسفی نژاد؛ محمدرضا دلوی معصومه عبداللهی؛ پیام غایبی پناه
88,000
مقدمه ای بر مدیریت منابع انسانی،وندی بلویزی،فلسفی نژاد،خردمندان
وندی بلویزی؛ محمد فلسفی نژاد؛ محمدتقی امینی؛ مرجان خوش قامت احمدی
200,000
سمینار در مسائل باراریابی،حسینی،خردمندان
میرزاحسن حسینی؛ هومن درخشان
80,000