ناشر: عصر انتظار ، تهران
تعداد عنوان ها: 15
راهنمای آنالیز در فوتبال،کارلینگ،اسماعیلی،عصرانتظار
مجتبی المیری؛ کریستوفر کارلینگ؛ محمد اسماعیلی؛ مارک ویلیام؛ توماس ریلی
200,000
ماساژ فشاری شیاتسو ، باقرلی
ژاله باقرلی؛ سمانه شوندی
25,000
سبک های مدیریت و رهبری در ورزش ، رمضانی نژاد
رحیم رمضانی نژاد؛ ایمان حکیمی
73,000
کارآفرینی شرکتی ، جعفری نیا
ژیلا جعفری نیا؛ دونالد اف. کوراتکو؛ نغمه خلیلی شهانقی
25,000
روان شناسی ورزشی ، حمایت طلب
دیوید لاولی؛ رسول حمایت طلب؛ حسین اکبری یزدی؛ جان کریمر؛ آیدان پی. موران؛ اعظم رجب زاده؛ مارک ویلیامز؛ مسعود جعفری
73,000
بازی های بومی و محلی شمال غرب ، خدادادی
محمدرسول خدادادی؛ فریبا عسگریان
40,000
تمرینات والیبال ، میرعابدی
کاترین بارث؛ علی میرعابدی؛ آنجی لینکراند؛ کیوان مهری؛ سیده شلیر حسینی
40,000
بانکآزمونآناتومیوفیزیولوژیانسا
ابوالفضلفراهانی
25,000
محاسبات سوخت و سازی ACSM،حسینی،حتمی
استفان گلاس؛ خسرو ابراهیم؛ سیدعلی حسینی؛ گرگوری دووایر؛ ایمان فتحی؛ هادی کریمی
20,000