ناشر: عصر انتظار ، تهران
تعداد عنوان ها: 23
راهنمای آنالیز در فوتبال،کارلینگ،اسماعیلی،عصرانتظار
کریستوفر کارلینگ؛ مجتبی المیری؛ مارک ویلیام؛ محمد اسماعیلی؛ توماس ریلی
270,000
کسب مهارت در ورزش،هانیبورن،ارشم،رادنیا،حتمی
جان هانیبورن؛ سعید ارشم؛ الهام رادنیا
80,000
طراحی تمرین برای گروه های ورزشی مختلف،آذربایجانی،حتمی
کانو هوتن روت؛ محمدعلی آذربایجانی؛ سیدعلی حسینی؛ رحمن سوری؛ مهدی نورا
38,000
آزمون های سنجش آمادگی جسمانی،مهارتی و روانی،کردی،حتمی
رضا قراخانلو؛ 0 ؛ محمدرضا کردی؛ عباسعلی گائینی؛ حسین علیزاده
250,000
سبک های مدیریت و رهبری در ورزش ، رمضانی نژاد
رحیم رمضانی نژاد؛ ایمان حکیمی
73,000
روان شناسی ورزشی ، حمایت طلب
دیوید لاولی؛ رسول حمایت طلب؛ حسین اکبری یزدی؛ جان کریمر؛ آیدان پی. موران؛ اعظم رجب زاده؛ مسعود جعفری؛ مارک ویلیامز
73,000
کارآفرینی شرکتی ، جعفری نیا
ژیلا جعفری نیا؛ دونالد اف. کوراتکو؛ نغمه خلیلی شهانقی
25,000
ماساژ فشاری شیاتسو ، باقرلی
ژاله باقرلی؛ سمانه شوندی
25,000
فعالیت ورزشی و کنترل کلسترول،گائینی،حتمی
عباسعلی گائینی؛ جی. لاری دورستین؛ جباری بشیری؛ حمداله هادی
50,000
بازی های بومی و محلی شمال غرب ، خدادادی
محمدرسول خدادادی؛ فریبا عسگریان
40,000
تمرینات والیبال ، میرعابدی
کاترین بارث؛ علی میرعابدی؛ آنجی لینکراند؛ کیوان مهری؛ سیده شلیر حسینی
40,000
علوم کاربردی در ورزش،ویلیامز،اراضی،حتمی
کریگ ای.ویلیامز؛ حمید اراضی؛ دیوید.وی.بی جمیز
150,000
بانکآزمونآناتومیوفیزیولوژیانسا
ابوالفضلفراهانی
25,000
محاسبات سوخت و سازی ACSM،حسینی،حتمی
استفان گلاس؛ خسرو ابراهیم؛ سیدعلی حسینی؛ گرگوری دووایر؛ ایمان فتحی؛ هادی کریمی
20,000