ناشر: عصر انتظار ، تهران
تعداد عنوان ها: 22
طراحی تمرین برای گروه های ورزشی مختلف،آذربایجانی،حتمی
کانو هوتن روت؛ محمدعلی آذربایجانی؛ سیدعلی حسینی؛ رحمن سوری؛ مهدی نورا
38,000
راهنمای آنالیز در فوتبال،کارلینگ،اسماعیلی،عصرانتظار
مجتبی المیری؛ کریستوفر کارلینگ؛ مارک ویلیام؛ محمد اسماعیلی؛ توماس ریلی
200,000
کسب مهارت در ورزش،هانیبورن،ارشم،رادنیا،حتمی
جان هانیبورن؛ سعید ارشم؛ الهام رادنیا
80,000
سبک های مدیریت و رهبری در ورزش ، رمضانی نژاد
رحیم رمضانی نژاد؛ ایمان حکیمی
73,000
فعالیت ورزشی و کنترل کلسترول،گائینی،حتمی
جی. لاری دورستین؛ عباسعلی گائینی؛ جباری بشیری؛ حمداله هادی
50,000
روان شناسی ورزشی ، حمایت طلب
رسول حمایت طلب؛ دیوید لاولی؛ جان کریمر؛ حسین اکبری یزدی؛ اعظم رجب زاده؛ آیدان پی. موران؛ مسعود جعفری؛ مارک ویلیامز
73,000
کارآفرینی شرکتی ، جعفری نیا
ژیلا جعفری نیا؛ دونالد اف. کوراتکو؛ نغمه خلیلی شهانقی
25,000
ماساژ فشاری شیاتسو ، باقرلی
ژاله باقرلی؛ سمانه شوندی
25,000
بازی های بومی و محلی شمال غرب ، خدادادی
محمدرسول خدادادی؛ فریبا عسگریان
40,000
تمرینات والیبال ، میرعابدی
علی میرعابدی؛ کاترین بارث؛ کیوان مهری؛ آنجی لینکراند؛ سیده شلیر حسینی
40,000
علوم کاربردی در ورزش،ویلیامز،اراضی،حتمی
حمید اراضی؛ کریگ ای.ویلیامز؛ دیوید.وی.بی جمیز
150,000
بانکآزمونآناتومیوفیزیولوژیانسا
ابوالفضلفراهانی
25,000
محاسبات سوخت و سازی ACSM،حسینی،حتمی
خسرو ابراهیم؛ استفان گلاس؛ گرگوری دووایر؛ سیدعلی حسینی؛ ایمان فتحی؛ هادی کریمی
20,000