ناشر: عصر انتظار ، تهران
تعداد عنوان ها: 23
راهنمای آنالیز در فوتبال،کارلینگ،اسماعیلی،عصرانتظار
کریستوفر کارلینگ؛ مجتبی المیری؛ محمد اسماعیلی؛ مارک ویلیام؛ توماس ریلی
270,000
کسب مهارت در ورزش،هانیبورن،ارشم،رادنیا،حتمی
سعید ارشم؛ جان هانیبورن؛ الهام رادنیا
80,000
طراحی تمرین برای گروه های ورزشی مختلف،آذربایجانی،حتمی
کانو هوتن روت؛ محمدعلی آذربایجانی؛ سیدعلی حسینی؛ رحمن سوری؛ مهدی نورا
38,000
سبک های مدیریت و رهبری در ورزش ، رمضانی نژاد
رحیم رمضانی نژاد؛ ایمان حکیمی
73,000
آزمون های سنجش آمادگی جسمانی،مهارتی و روانی،کردی،حتمی
رضا قراخانلو؛ 0 ؛ محمدرضا کردی؛ عباسعلی گائینی؛ حسین علیزاده
250,000
روان شناسی ورزشی ، حمایت طلب
رسول حمایت طلب؛ دیوید لاولی؛ حسین اکبری یزدی؛ جان کریمر؛ آیدان پی. موران؛ اعظم رجب زاده؛ مسعود جعفری؛ مارک ویلیامز
73,000
کارآفرینی شرکتی ، جعفری نیا
دونالد اف. کوراتکو؛ ژیلا جعفری نیا؛ نغمه خلیلی شهانقی
25,000
ماساژ فشاری شیاتسو ، باقرلی
ژاله باقرلی؛ سمانه شوندی
25,000
فعالیت ورزشی و کنترل کلسترول،گائینی،حتمی
جی. لاری دورستین؛ عباسعلی گائینی؛ جباری بشیری؛ حمداله هادی
50,000
بازی های بومی و محلی شمال غرب ، خدادادی
محمدرسول خدادادی؛ فریبا عسگریان
40,000
تمرینات والیبال ، میرعابدی
کاترین بارث؛ علی میرعابدی؛ آنجی لینکراند؛ کیوان مهری؛ سیده شلیر حسینی
40,000
علوم کاربردی در ورزش،ویلیامز،اراضی،حتمی
کریگ ای.ویلیامز؛ حمید اراضی؛ دیوید.وی.بی جمیز
150,000
بانکآزمونآناتومیوفیزیولوژیانسا
ابوالفضلفراهانی
25,000
محاسبات سوخت و سازی ACSM،حسینی،حتمی
خسرو ابراهیم؛ استفان گلاس؛ گرگوری دووایر؛ سیدعلی حسینی؛ ایمان فتحی؛ هادی کریمی
20,000