ناشر: قدیس ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
نقشه های صنعتی قدیس کشاورزیان
مهدی کشاورزیان
300,000
راهنمای آموزشی fatek plc
حسین ریاحی
400,000
آموزش نرم افزارMAXWELL همراه با مثال های کاربردی(ویژه رشته مهندسی برق)،رمضان نژاد،قدیس
آرمان رمضان نژاد؛ مهیار عباسی؛ نیما حیدرزاده؛ سلمان حاجی آقاسی
450,000
ریز شبکه ها و شبکه های توزیع فعال،چاودوری،گندمکار،قدیس
اس.چاودوری ؛ مجید گندمکار؛ اس.پی.چاودوری؛ محمدرضا میوه؛ پی.کراسلی؛ سهراب میرسعیدی
350,000