ناشر: قدیس ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
راهنمای آموزشی fatek plc
حسین ریاحی
400,000
نقشه های صنعتی قدیس کشاورزیان
مهدی کشاورزیان
300,000
ریز شبکه ها و شبکه های توزیع فعال،چاودوری،گندمکار،قدیس
مجید گندمکار؛ اس.چاودوری ؛ اس.پی.چاودوری؛ محمدرضا میوه؛ سهراب میرسعیدی؛ پی.کراسلی
350,000