ناشر: جهاددانشگاهی صنعتی شریف
تعداد عنوان ها: 5
مباحث کاربردی در زمینه مهندسی مالی (مجموعه مقالات تخصصی)،جهادشریف
گروه پژوهشی مهندسی صنایع جهاددانشگاهی واحد صنعتی شریف
20,000
توانمندی های لازم برای هدایت موثر منابع انسانی،جهادشریف
معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده توسعه تکنولوژی
25,000
ترمودینامیک برای مهندسین ، ونگ ، خانکی، جهادشریف
فوی وینسنت ونگ؛ منصور خانکی
40,000