ناشر: دانشگاه آزاد ، خمینی شهر
تعداد عنوان ها: 3
تشریح مسائل مکانیک سیالات جلد 1 ، سنجل ، عظیمیان
یونس ای سنجل؛ داود طغرایی؛ جان ام سیمبالا؛ احمدرضا عظیمیان
95,000
مهندسی روشنایی و منابع نور ، زارع،د.آ.خمینی شهر
امراله جبارزارع؛ جواد احمدیان
45,000