ناشر: درخشش ، مشهد
تعداد عنوان ها: 6
سیستم های تصمیم یار،کاهانی،درخشش مشهد
محسن کاهانی؛ علیرضا صالحان
150,000
مبانی فناوری اطلاعات ، صالحان، درخشش مشهد
جیمز الف. سن؛ علیرضا صالحان؛ هاشم قاسمی مقدم
40,000
حسابداری برای مدیران میانی ، نعمان
ابوالقاسم ترابی نعمان
25,000