ناشر: حساب ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
کارشناسی ارشد مهندسی برق (ج2) ، شجاعی
علی شجاعی؛ محمداسماعیل خدایار؛ سیروس محمدزاده
70,000
کارشناسی ارشد مهندسی برق (ج1) ، شجاعی
علی شجاعی؛ محمداسماعیل خدایار؛ سیروس محمدزاده
70,000