ناشر: شهر و سازه ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
خلاصه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی حرکت شناسی ، عالمی
زینب حسینی عالمی؛ حسن عابدی فیروزجایی
50,000
کاردانی به کارشناسی حسابداری (ج2) ، عابدی
سجاد عابدی؛ محسن رحیمی
50,000
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (ج5) ، شرافتی
نادر شرافتی؛ امیر شرافتی؛ اکبر رجبی؛ نادر محمدی
70,000
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (ج4) ، شرافتی
امیر شرافتی؛ نادر شرافتی؛ اکبر رجبی؛ مسعود سیفی
70,000
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (ج1) ، شرافتی
نادر شرافتی؛ امیر شرافتی؛ اکبر رجبی؛ محمدرضا پورشریف
60,000