ناشر: کوه نور ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 5
دهکده جهانی اطلاعات (پرتال) ، محمودآبادی
محمدرضا دهقانی محمودآبادی؛ نوشین مهدیان؛ حمیدرضا دهقانی محمود آبادی
25,000
مبانی طراحی تایرهای کامیونی ، ابراهیمی
توماس. ال. فورد؛ محمد مهدی ابراهیمی؛ محمود حبیب نیا
28,000
تشریحی بر مسائل تکنیک پالس ، طیفوری،کوه نور
مریم پنجه فولادگران؛ نیلوفر طیفوری
35,000
شبکه های کامپیوتری ، زارچ
حسن مرتضوی زارچ
35,000