ناشر: علم عمران ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
جزئیات آرماتورگذاری لرزه ای در مناطق زلزله خیز ، قاضی پور
وحید قاضی پور؛ مهدی داودنبی؛ مهیار لاجوردی
55,000