ناشر: پگاه ، تهران
تعداد عنوان ها: 3
فرهنگ فارسی به روسی 2 جلدی، روبینچیک
م ؛ یوری روبینچیک؛ عثمانوف
140,000
راه روسیه (آموزش زبان روسی)، همراه 5 CD ، اکبری پور
علیرضا اکبری پور؛ و. ی. آنتونوا
145,000