ناشر: برگ سبز ماندگار ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
طراحی و پیاده سازی سیستم عامل ویرایش 3 ، تننباوم ، رحیمی
معصومه رحیمی؛ آندرو اس . تننباوم؛ آلبرت اس . وودهال
65,000
طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل (ویرایش3) ، تننباوم ، رحیمی
معصومه رحیمی؛ آندرو اس. تننباوم؛ آلبرت اس. وودهال
65,000