ناشر: سنجش سپاهان ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 3
کاربرد مهارتهای مشاوره در مددکاری اجتماعی،جانت،ایروانی،سنجش سپاهان
جانت سدن؛ محمدرضا ایروانی؛ غلامرضا تاج بخش؛ کرم اله جوانمرد؛ کاظم قجاوند
45,000