ناشر: وکیل ، تهران
تعداد عنوان ها: 18
محشای قوانین حمایتی ، محمدی ، وکیل
محمدعلی شریفات محمدی؛ امیررضا سادات باریکانی
80,000
پردازش اظهارنامه و ترخیص کالا در سیستم آسیکودای جهانی ، حسینی ، وکیل
ناصر محمد حسینی؛ احمد صالحی؛ حسین اصلانی
80,000
مجموعه مباحث امور گمرکی طبقه بندی کالا ، مدیری،وکیل
وحید اخلاقی مدیری؛ عبدالرضا سلیمانی
46,000
نحوه اظهار و ترخیص کالا از گمرک ، وارقانی ،وکیل
علیرضا اسماعیلی وارقانی؛ علی بعیدی مفردنیا؛ علیرضا احمدی
49,500
مجموعه مباحث امور گمرکی مقررات صادرات و واردات، مدیری،وکیل
وحید اخلاقی مدیری؛ عبدالرضا سلیمانی
26,000