ناشر: کتاب دانشجو ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
خودآموز نمودارهای فازی ، اشبی ، سلطانعلی نژاد،پدیده
م. ف. اشبی؛ مهدی سلطانعلی نژاد؛ د. ه. جونز
22,000