ناشر: سخن گستر
تعداد عنوان ها: 3
راهنمای مسائل اقتصاد سنجی،گجراتی، طاهری،سخن گستر
دامودار گجراتی؛ صالح طاهری؛ حسن حیدریان؛ رضا جمشیدی
50,000
میکروبیولوژی خاک رهیافتی کنجکاوانه،کوین،لکزیان،شیبانی،سخن گستر
امیر لکزیان؛ مارک کوین؛ سارا شیبانی؛ مجید بهادریان؛ لاله شاددل
64,000