ناشر: سخن گستر
تعداد عنوان ها: 3
راهنمای مسائل اقتصاد سنجی،گجراتی، طاهری،سخن گستر
دامودار گجراتی؛ صالح طاهری؛ حسن حیدریان؛ رضا جمشیدی
50,000
میکروبیولوژی خاک رهیافتی کنجکاوانه،کوین،لکزیان،شیبانی،سخن گستر
امیر لکزیان؛ سارا شیبانی؛ مجید بهادریان؛ لاله شاددل
64,000