ناشر: حفاظت محیط زیست ، تهران
تعداد عنوان ها: 8
روش ها و تکنیک های آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای ، ایرانخواهی
سیدعلی جوزی؛ مهدی ایرانخواهی؛ فاطمه کاظمی مقدم
250,000
ارزیابی سرزمین ، ایرانخواهی ،
سیدعلی جوزی؛ مهدی ایرانخواهی؛ فاطمه کاظمی مقدم
120,000
مجموعه آموزش محیط زیست(تنوع زیستی)،پیتون،دانش
بن پیتون؛ محد دانش؛ هنری کامپا؛ اسکات وینتراستاین
15,000
منابع آب شیرین ، شوفتلند ، دانش
اگیل شوفتلند؛ محمد دانش
12,000