ناشر: حفاظت محیط زیست ، تهران
تعداد عنوان ها: 8
ارزیابی سرزمین ، ایرانخواهی ،
سیدعلی جوزی؛ مهدی ایرانخواهی؛ فاطمه کاظمی مقدم
120,000
روش ها و تکنیک های آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای ، ایرانخواهی
سیدعلی جوزی؛ مهدی ایرانخواهی؛ فاطمه کاظمی مقدم
250,000
منابع آب شیرین ، شوفتلند ، دانش
محمد دانش؛ اگیل شوفتلند
12,000
مجموعه آموزش محیط زیست(تنوع زیستی)،پیتون،دانش
محد دانش؛ بن پیتون؛ هنری کامپا؛ اسکات وینتراستاین
15,000