ناشر: فرازاندیش ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
مبانی کارآفرینی،مقیمی،احمدپور داریانی،فرازاندیش
محمود احمدپورداریانی؛ سیدمحمد مقیمی
180,000