ناشر: شمال پایدار(موسسه فرهنگی)،آمل
تعداد عنوان ها: 6
معماری برای ورزش ، اولریش ، رضوی
محمدحسین رضوی؛ پتر اشتورتسه بشر؛ زیگرید اولریش؛ محسن بلوریان؛ رضا رضوی
280,000
ارشد اصول و مبانی تربیت بدنی و مدیریت و برنامه ریزی ، حسینی
عمادحسینی ؛ فاطمه قربانعلی زاده قاضیان؛ مرتضی طیبی
35,000
اخلاق در مدیریت ورزشی ، روزنبرگ ، رضوی
محمد حسین رضوی؛ جوی تی. دی سن سی؛ محسن بلوریان؛ دنی روزنبرگ
20,000
باورها و بازی های مردم مازندران ، مهجوریان
علی اکبر مهجوریان نماری
12,000
مدیریت ایمنی در ورزش ، فراسدیک ، رضوی
استیو فراسدیک؛ محمدحسین رضوی؛ لین والی؛ ابوالقاسم دباغان
23,000