ناشر: اقلیدس ، مشهد
تعداد عنوان ها: 6
اصول زیست شناسی مولکولی ، جبارزاده کابلی
پرهام جبارزاده کابلی؛ سعیده افسری
95,000
سریهای فوریه و چند جمله ای های متعامد ، فراهی،اقلیدس مشهد
دانهام جکسون؛ محمد هادی فراهی؛ حامد هاشمی مهنه
26,000
آمار پایه : همراه با مسائل نمونه حل شده و سوالات چهارگزینه ای ، حسینی
محمدرضا حسینی؛ باقر مقدس زاده؛ حسینعلی نیرومند
19,500