ناشر: مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران
تعداد عنوان ها: 6
مادران کار ، یادگاری ، د.تهران
رضا یادگاری؛ مهشید سنایی فرد
28,000
نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت،فرهنگی،د.تهران
علی اکبر فرهنگی؛ وحید شاه میرزایی؛ علی حسین زاده
60,000