ناشر: بامداد کتاب ، تهران
تعداد عنوان ها: 33
فعالیت رسانه ای در ورزش ، قاسمی ، بامدادکتاب
حمید قاسمی؛ فرشاد تجاری؛ سارا کشکر
350,000
اصول مربیگری ، مشایخ ، بامداد کتاب
محمدرضا مشایخ؛ حسن معصومی
300,000
علم تمرین ، نظرعلی ، بامدادکتاب
پروانه نظرعلی؛ حمید رجبی
550,000
حقوق و اخلاق ورزشی ، کاشف ، بامدادکتاب
سیدمحمد کاشف؛ مهدی شیدایی
400,000
حرکات اصلاحی و درمانی ، لطافت کار ، بامدادکتاب
خداداد لطافت کار؛ مهدی بخششی هریس؛ سهراب قربانی
400,000
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی ، شیخ ، بامدادکتاب
محمود شیخ؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی برووجنی
550,000
مقدمات آناتومی انسان ، رواسی ، بامدادکتاب
علی اصغر رواسی؛ مهدی قیطاسی
350,000
پویایی گروهی در روانشناسی ورزش و تمرین ، تجاری ، بامدادکتاب
فرشاد تجاری؛ بیوچامپ ؛ آیس؛ بهزاد سهیلی؛ جاسم منوچهری
350,000
یادگیری و کنترل حرکتی از نظریه تا عمل ، حیرانی ، بامدادکتاب
ویلیام ادواردز؛ علی حیرانی؛ محمد جهانگیری؛ امیر وزینی طاهر
449,000
آناتومی انسان ، افضل پور ، بامدادکتاب
محمداسماعیل افضل پور؛ جواد حامی
650,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه