ناشر: اسرار دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
سیستم های اطلاعات مدیریت در عصر اطلاعات ، هاگ ، موسی خانی ، اسراردانش
هاگ و کامینگز؛ محمد موسی خانی؛ مصطفی شاه بوداغیان
100,000
دفاع سیسیلی (کتاب کامل) ، لوی ، طلوعی فر
دیوید لوی؛ محمود طلوعی فر؛ کوین اوکانل؛ مسعود علی مدد
17,500