ناشر: وارسته ، رشت
تعداد عنوان ها: 19
مبانی تاریخی ورزش ، رمضانی نژاد ، وارسته
رحیم رمضانی نژاد؛ شهرام شفیعی
100,000
تمرینات کاربردی سوئیس بال ، بنار ، وارسته
نوشین بنار؛ مجبوبه سورانی
90,000
ریاضیات پایه ویژه دانشجویان حسابداری ، تلاوتی
مروارید تلاوتی؛ فرنوش ایزدی
55,000
آمار غیر پارامتریک در تربیت بدنی و علوم ورزشی ، همتی نژاد
مهرعلی همتی نژاد؛ مرتضی طیبی؛ فاطمه قربانعلی زاده قاضیانی
69,000
جامعه شناسی گردشگری ، آپوستولوپولوس ، شفیعی،وارسته
یورکوس آپوستولوپولوس؛ بیزن شفیعی؛ استلا لیوادی؛ اندرویانا کیس
52,000
فرهنگ گیاه شناسی ، ظریفی
ضیاءالدضیاء ظریفی
28,000