ناشر: باغ اندیشه ، اردبیل
تعداد عنوان ها: 1
پروتوکل های آگروباکتریوم (ج1) ، گارتلند ، خیرآبادی
کوان م. آ. گارتلند؛ محمود باقری خیرآبادی؛ میخائیل ر. دیوی
6,000