ناشر: واژیران ، مشهد
تعداد عنوان ها: 2
مهارت های پاسخگویی رایانه کار درجه 1 ، اقبالی
راحیل نامدار مقدم؛ فاطمه اقبالی
20,000
مهارت پاسخگویی رایانه کار درجهXP2
اقبالی/نامدارمقدم
16,000