ناشر: نشریه پیام ایران خودرو ، کرج
تعداد عنوان ها: 1
مبانی دینامیک خودرو،گیلسپی،کاظمی،ایران خودرو کرج
توماس گیلسپی؛ رضا کاظمی؛ محمدمهدی انصاری موحد
50,000