ناشر: نشریه پیام ایران خودرو ، کرج
تعداد عنوان ها: 1
مبانی دینامیک خودرو،گیلسپی،کاظمی،ایران خودرو کرج
رضا کاظمی؛ توماس گیلسپی؛ محمدمهدی انصاری موحد
50,000