ناشر: فرهنگ متین ، تهران
تعداد عنوان ها: 10
بهره برداری بهینه از شبکه های توزیع برق ، بربند ، فرهنگ متین
علی بربند؛ بهنام بیات ف ابوالقاسم کریمی
175,000
از مفهوم تا فرم در طراحی منظر،فیضی
گرانت دبلیو. رید؛ محسن فیضی؛ مهدی خاک زند
175,000
نظریه در معماری منظر ، سایمون ، فیضی ، فرهنگ متین
سایمون آر.سوافیلد؛ محسن فیضی؛ خاک زند؛ سینا رزاقی اصل
120,000
راهگشای فروش ، روستا ، فرهنگ متین
احمد روستا؛ کن لوید؛ آزیتا زمانی
550,000