ناشر: دانشگاه الزهرا ، تهران
تعداد عنوان ها: 11
رنگدانه های طبیعی محمدی زیارانی
وی کی اهلووالیا؛ پریسا غلام زاده واعظه فتحی واوسری قدسی محمدی زیارانی
250,000
بازارها و نهادهای مالی جلد1 ،کردبچه ، د.الزهرا
فردریک میشکین؛ استانلی ایکیز
500,000
مدیریت مالی جلد2 ، عباسی ، د.الزهرا
جی شیم؛ جوئل سیگل
320,000
اختلال دو قطبی ، صف آرا ، د.الزهرا
دیوید جی میکلو ویتز؛ مریم صف آرا؛ ابوالفضل بهرامی؛ زینب بهرامی
450,000
دیباچه ای بر جامعه شناسی رویکرد فمینیستی ، زارعان ، د.الزهرا
منصوره زارعان؛ آبوت ؛ خدیجه برزگر؛ والاس؛ تایلر
650,000
مدیریت مالی جلد1 ، عباسی ، د.الزهرا
ابراهیم عباسی؛ جی شیم؛ محمد مشاری؛ جوئل سیگل
350,000
حسابداری مدیریت جلد2 ، سلیمانی امیری ، د.الزهرا
گریسون ؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ حسین ابوطالبی؛ نورین وبرور
400,000
حسابداری مدیریت جلد1 ، سلیمانی امیری ، د.الزهرا
گریسون ؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ نورین وبرور؛ حسین ابوطالبی
320,000
بازارها و نهادهای مالی جلد2 ، کردبچه ، د.الزهرا
فردریک میشکین؛ حمید کردبچه؛ استانلی ایکیز
400,000