ناشر: سناباد ، مشهد
تعداد عنوان ها: 10
ریاضی عمومی 2 (سری شومز) ، آیرز ، فرخی،سنابادمشهد
فرانگ آیرز؛ لیلا فرخی؛ الیوت مندلسون
65,000
طرح و تفسیر آزمایش های آماری، کولینز، خزاعی
کلر کولینز؛ مسعود خزاعی؛ فرانسیس سنی؛ همایون فرهنگ فر
78,000
اختلالات متابولیکی و مایکوتوکسین ها در طیور ، کرمانشاهی،سناباد مشهد
اس. لیسون - جی. دیاز - جی. دی. سامرز؛ حسن کرمانشاهی؛ محمدرضا اکبری؛ مهدی بهگر؛ محسن دانشیار
50,000
مدل سازی فرآیندهای غذایی ، مرتضوی،سنابادمشهد
ال. ام. ام. تیجسکمز؛ سیدعلی مرتضوی؛ ام. ال. ای.تی. ام. هرتوک؛ سیدحمیدرضا ضیاء الحق؛ ب. ام. نیکلای
56,000
زمین شناسی تاریخی ، نجفی،سنابادمشهد
مهدی نجفی؛ نرگس هاشمی
32,000
فرامینیفرا،عاشوری،سنابادمشهد
علیرضا عاشوری؛ محمدتقی نجارزاده
18,000